Kurumsal

Kurumsal

Vizyon & Misyon

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Golf International’ın üç misyonu vardır.

  • Golf yatırımı yapmak isteyen girişimcilere yer tespiti, projelendirme, inşaat yönetimi, anahtar teslim golf sahası yapımı ve işletme stratejileri konularında çözüm ortağı olmak.
  • Golf ve futbol sahaları başta olmak üzere her türlü çim alanın bakımına ilişkin makine ve ekipman sağlamak ve satış sonrası hizmetlerini vermek.
  • Ülkemiz ve çalıştığımız coğrafyanın şartlarına uygun yolcu ve yük taşımaya yönelik golf araçları ürettirmek, ithal etmek ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Misyonlarımız kapsamında önce insan, çevre, kıt kaynaklar ve proje ekonomisi değerlerine bağlı olarak;

  • Mevcut uluslararası tanınırlığımızı arttırmak ve geniş bir dünya coğrafyasında golf sahası yapımı için ilk tercih edilen firma olmak.
  • Çim sahaları bakımında kullanılan her türlü makine ve ekipmanlarının satışında fiyat-kalite dengesini sağlayabilen, satış sonrası hizmetlerde mükemmelliğe ulaşabilen ve öncelikli tercih edilen firma olmak.
  • Temsilciliğini yaptığımız golf arabalarında pazar lideri konumumuzu güçlendirmek, yurt dışında ürettirdiğimiz kendi markamız olan golf arabalarını ise yakın gelecekte ülkemizde üretiyor olmak.
  • Çevre dostu elektrikli araç ve makineler ile fosil yakıt bilincinden uzaklaşılıp doğa bilincinin arttırılmasını sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

Golf International, tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı ön koşul sayan köklü bir kuruluş olup, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

Golf International; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, rakipler ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, sorumluluk bilinci ve hakka saygıyı esas alır.

Golf International, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetlerini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

Bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim" ilkelerini benimseyen şirketimizin etik kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Dürüstlük

Şirket içi ve şirket dışı tüm ilişki ve süreçlerde dürüst ve adil davranış prensibi esastır.

Şirket çalışanları ve paydaşları sadece tutabileceği söz ve vaatlerde bulunur.

2. Gizlilik

Şirket bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu bölüm, ilişkili kişi, kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük çalışanların şirket ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.

3. Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlama

Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, şirketin öz çıkarlarını ön planda tutar. Şirket kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket çalışanları; şirket kaynaklarını kötüye kullanmamaya, şirketinin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

4. Rüşvet

Şirket çalışanları, şirket menfaatine sebep olsa dahi hiçbir şekilde rüşvet ve/veya komisyon alamaz, veremez, aracılık edemez veya teklif edemez.

5. Hediye Kabul Etme ve Verme

Şirket çalışanları, şirketin ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hediye talep edemez, imada bulunamaz. Şirketi, yükümlülük altına sokacak hediye, para, çek, mülk, tatil, özel indirimler kabul edemez. Nezaket sınırları içerisinde kabul edilen ve ekonomik değer ihtiva etmeyen hediyeler şirket genel müdürlüğüne teslim edilir. Bu hediyeler öncelikle sosyal sorumluluk projelerinde kullanılır.

6. Taciz/Şiddet

Taciz; istenmeyen cinsel yaklaşımlar, cinsel ayrıcalık talepleri ve cinsel içerikli diğer tüm sözlü ve fiziksel davranışları kapsar. Taciz, bir kişinin çalışma performansına sebepsiz bir şekilde müdahale etme; caydırıcı, düşmanca veya rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratma amacını ve etkisini de içermektedir. Dolayısıyla çalışma arkadaşına psikolojik baskı (mobbing) veya psikolojik şiddet girişiminde bulunmak da taciz eylemleri kapsamında değerlendirilmektedir. Şirket, çalışanlarının herhangi bir taciz şeklini gerçekleştirmesine müsaade edilmez.

7. Sorumluluklarımız

Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.

7.1. Yasalara ve Mevzuata Uyum

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli, eksiksiz olarak tutulur/muhafaza edilir. Şirket tarafından yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo, dipnotlar yasalara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle doğru ve şeffaf olarak hazırlanır.

7.2. Müşterilere Karşı

Şirket çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Müşterilerle ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için içten, istekli ve saygılı davranılır. Yeni teknolojik imkanlar araştırılarak müşterilerin azami memnuniyete en kısa sürede ulaşması hedeflenir. İletişim ve şikayet kanallarının olabildiğince geniş ve açık tutulması sağlanır.

7.3 Çalışanlara Karşı

Şirket, çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır. Bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkanların sağlanmasına özen gösterilir. Cinsiyeti veya cinsel yöneliminden dolayı hiçbir çalışanı yargılamaz.

Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan hakları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

7.4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı

Şirket, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

7.5. Rakiplerimize Karşı

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket eder.

7.6. Çevreye ve Topluma Karşı

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket eder ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır. Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutar.

Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

Yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçar. Faaliyetlerinde doğal çevreye olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri korumaya yönelik de tüm önlemleri alır.